DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ WEB SİTESİÜNİTE:  KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

KUTSAL KİTAPLAR

Yüce Allah insanoğluna tarih boyunca birçok peygamber ve uyarıcı kitaplar göndermiştir.

Allah, sana kendinden önceki kitapları doğrulayan kitabı gerçek olarak indirdi. O,
 insanlara yol gösterici olarak daha önce de Tevrat ve İncil’i indirmişti…  Al-i İmran, 3-4

Hz. Musa (as) Tevrat

Hz.Davut (as) Zebur

Hz. İsa  (as)  İncil

Hz. Muhammed(sav) Kur’an-ı Kerim

Son ilahi kitap K.Kerim:

 Kur’an-ı Kerim:“Yüce Allah’ın insanları uyarmak, doğru yola iletmek ve dünya-ahiret mutluluklarını sağlamak üzere Cebrail (as) aracılığıyla Hz. Muhammed’e (sav) göndermiş olduğu ilahi kitaptır.

Peygamber Efendimizin getirdiği en büyük mucize                 Kur’an-ı Kerim’dir.

Kur’an, son ilâhî kitap olarak kendinden önceki kutsal kitapların varlığını kabul eder.
Onların Allah tarafından gönderildiğini doğrular.

*Kuranı Kerimi diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikler:

·    Kuranı Kerim en son kutsal kitaptır.

·    Kuranı Kerim bütün insanlığa gönderilmiştir.

·    Kuranı Kerim her çağın ihtiyacına cevap verir.

·    Kuranı Kerimin hükümleri kıyamete kadar geçerlidir.

·    Kuranı Kerim hiçbir değişikliğe uğramamıştır.

Ayet: “ Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.” Hicr Suresi 9

·    Kuranı Kerim ayet ayet, sure sure indirilmiştir

*Kuranı kerim kolaylıkla ezberlenebilmesi, anlamının kolaylıkla anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesi
için bir defa da değil de azar azar bölümler halinde indirilmiştir.

Ayet: “İnkar edenler Kuran bir defada indirilmeli değil miydi  dediler. Biz onu senin kalbine
 iyici yerleştirmek için böyle yaptık (parça parça indirdik) ve onu tane tane ayırarak okuduk.
” Furkan Suresi 32 Ayet

*Kuranı Kerim Hz. Muhammed (sav)’e 610 yılı Ramazan Ayı Kadir Gecesinde Mekke’de
 Nur Dağı Hira Mağarasında indirilmeye başlanmıştır ve yaklaşık 23 yıl sürmüştür. 

Ayet: “Biz onu Kadir gecesinde indirdik “ Kadir Suresi,1.

           

          NUR DAĞI                                                HİRA MAĞARASI

*Hz. Peygamber (sav)’e ilk nazil olan ayetler

“Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku Rabbin en büyük

kerem sahibidir. İnsana kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini öğretti “ Alak Suresi 1-5.

*Vahiy; Yüce Allah’ın ilahi mesajlarını, öğüt, emir ve yasaklarını  peygamberlerine bildirmesi olayıdır.

Vahiy Geliş Şekilleri:

1.       Sadık rüyalar yoluyla,

2.       Cebrail’in asli (melek) şekliyle getirdiği vahiy,

3.                    insan kılığında getirdiği vahiy,

4.       Hz. Peygamberin (sav) doğrudan Allah’tan aldığı vahiy,

5.       Çıngırak sesine benzer bir şekilde gelen vahiy.

*Ayetler Hz. Peygamber (sav)’e Allah tarafından bazen doğrudan doğruya indirilir,
bazen bir olayın hemen ardından indirilir, bazen de insanların sorduğu sorular üzerine
 indirilirdi. Böylece yaşanan olaylar aydınlanır, insanlar aldıkları cevapla bilgilenirlerdi.

*Hz. Peygamber (sav) nazil olan ayetleri ezberliyor sonra da vahiy katiplerine yazdırıyordu.
Cebrail (as) hangi ayetin hangi sureye konulacağını bildiriyordu.

*Ayet : Sureleri oluşturan cümlelerdir. Kuranı Kerim’de 6666 ayet vardır. Bir sayfadan

oluşan ayetler bulunduğu gibi, bir kelime ve bir harften meydana gelen ayetlerde vardır.
İlk nazil olan ayetler;

 “Seni yaratan rabbinin adıyla oku….” Alak suresi 1-5 dir.

*Sure : En az üç ayetten oluşan Kuran-ı Kerim’in bağımsız bölümleridir. Kuranı Kerim’de
114
tane sure vardır. Sureler birbirinden Besmele ile ayrılırlar. Ancak Tevbe Suresinin başında
Besmele yoktur.

En uzun sure 286 ayetten meydana gelen Bakara Suresidir.

En kısa sureler ise 3 ayetten meydana gelen Asr, Nasr ve Kevser Sureleridir.

Kuranı Kerimin ilk suresi Fatiha; son üç suresi ise İhlas, Felak ve Nas sureleridir.

*Cüz : Kuranı Kerimin 20 sayfalık bölümüne Cüz ismi verilir. Buna göre Kuranı Kerimde 30 cüz vardır.

*Kuranı Kerimdeki ayet ve sureler Yüce Allah’ın Peygamber (sav)’e bildirdiği şekil üzere sıralanmıştır.

*Meal : Kuran-ı Kerim’in Türkçe anlamının verilmesidir.

*Tefsir : Kuranı Kerim’in geniş bir şekilde açıklanması ve yorumlanmasıdır.

*Kuranın temel eğitici nitelikleri:                    

1. Kuran İyiye ve Güzele Yönlendirir:

“İsra Suresi 9 “Kim bir iyilik yaparsa faydası kendisinedir” Casiye,15. 

“Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür “ Zilzal,7.

2. Kuran Açıklar Aydınlatır :  Kuran-ı Kerim insanlar tarafından okunsun, anlaşılsın,
kutsal mesajı insanlara yol göstersin, tüm insanlığı mutluluğa ulaştırsın diye gönderilmiştir.
Kuranda insanın ihtiyacı olan temel bilgilerden hiçbiri eksik bırakılmamıştır.

3. Kuran Öğüt Verir Hatırlatır : “Andolsun Kuranı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık,
öğüt alan yok mudur?” Kamer Suresi 17.

 “Bu Kuran ancak alemlere öğüttür.“ Sad Suresi 87.

 “O, herkes için bir öğüttür” Tekvir Suresi 27.

4. Kuran Hayatı Anlamamıza Yardım Eder :  Kuran bir hayat kitabıdır.
En önemli konularından biri, insandır. Dolayısıyla insanla alakalı her şey onu ilgilendirir.

 O insanın huzurlu ve mutlu, insanca yaşaması için yol göstermiştir. Onun öğütlerine
 uyulduğu, yasaklarından kaçınıldığı sürece huzurlu ve mutlu olur. O bize dünyayı
 içeriğini anlatır. Yaratılış amacımızı açıklar. İnsan olarak sınırlarımızı çizer. Evrende
var olandan bahseder. Ahıreti hatırlatır. İyiliği emredip kötülükten alıkoyar.

KUR’AN-I KERİM’DE NELER BULABİLİRİZ?

1.KUR’AN, İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİ KONUSUNDA YOL GÖSTERİR.

*İnsanla Allah arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Kur’an-ı Kerim bu konuda insanlara
yol göstermektedir. Allah, Kur’an’da kendini tanıtmıştır.        Buna göre; insanı
yaratan, evrenin en seçkin varlığı yapan, yaşatan ve yeniden diriltecek olan Allah’tır.

“(Resulüm!) De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren odur.
Ne az şükrediyorsunuz!”   Mülk, 23.

“Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu
sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür.” 
(İbrahim Suresi, 34)

*İnsan-Allah ilişkisinde dua, çok önemli bir yere sahiptir. Dua, insanla Allah
 arasındaki ilişki ve iletişimi sürekli canlı tutar. Dua, Allah'ın bağışlama ve esirgemesine yöneliştir.

“Bana kulluk ediniz, doğru yol budur.”  Yasin, 61.

2.KUR’AN, İNSANIN İNSANLA İLİŞKİSİ KONUSUNDA YOL GÖSTERİR

Kur'an, insanın insanla ilişkilerini düzenleyen temel ilkeler getirmiştir. Bunların
yorumlanıp uygulamaya konulmasını da insana bırakmıştır.

*Kur'an, insanların birbiriyle ilişkilerinde, insan haklarına saygı gösterilmesini istemektedir.
Diğer insanların haklarına saygı göstermeli, sorumluluk ve görevlerimizi yerine getirmeliyiz.

*Birbirimize karşı saygılı, alçak gönüllü, merhametli olmalıyız.

*Yalan söylememeli, kimsenin arkasından konuşmamalı, kıskanç, geçimsiz insanlar olmamalıyız.

"Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah,
kendini beğenip, övünen hiç kimseyi sevmez.“       Lokman, 18

“(Ey Müminler) Siz hayır işlerinde yarışın.” Bakara, 148

"İnananlar, birbirleriyle kardeştir...“  Hucurat, 10

3.KUR’AN, İNSANIN EVRENLE İLİŞKİSİ KONUSUNDA YOL GÖSTERİR.

Kur'an, içinde yaşadığı evrenle ilişkisi konusunda insana yol göstermektedir.
 Evrende yaşama ortamı oluşturulmuş ve tüm varlıklar insana hizmet için yaratılmıştır.

Allah Kur'an‘ da, insan-evren ilişkisi konusunda insanın konumunu belirler ve bu
ilişkide sorumluluğun insanda olduğunu söyler.

"Allah'ın göklerde olanları da yerde olanları da buyruğunuz altına verdiğini,
 nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmez misiniz?"  Lokman, 20.

"...Sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik...“   A'raf, 10 .
4. KUR’AN, ALLAH-EVREN İLİŞKİSİ  

KONUSUNDA YOL GÖSTERİR.

Evreni düzenleyen ve koyduğu yasalara göre işleyişini sürdüren Allah’tır.
 Evrendeki varlıklar, bu yasaların sınırları içinde görevlerini aksatmadan yürütürler.

Evrende var olan her şey, var oluşunu ve varlığını sürdürmesini Allah’a borçludur.
Dilediği zaman her şeyin varlığına son verecek olan da yine Allah’tır.

"Allah, her şeyi yaratıp düzenlemiş, tabiatını belirleyip yol göstermiştir.“  A’la, 2-3

"...Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır." Furkân, 2

 Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !