DUA VE SURELERİ EZBERLEYELİM


ZÜBEYDE HANIM İLKÖĞRETİM OKULU 
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÇALIŞMA KAĞIDI
"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir" Hadis

FATİHA SÛRESİ   9ANLAMI
El hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Er rahmâni'r rahîm. Mâliki yevmi'd dîn. İyyâke na'büdü Ve iyyâke nesteıyn. İhdina's sırâtal müstekıym. Sırâta'llezîne en'amte aleyhim Gayril mağdûbi aleyhim Ve le-ddâllîyn.(Âmin)Övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Rahman ve Rahîm'dir. Din(kıyamet) gününün sahibidir. Yalnız Sana ibadet eder, Ve yalnız Sen'den yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazabına uğrayanların Ve sapıtanların yoluna değil.
FİL SÛRESİ         10ANLAMI
Elem tera keyfe feale rabbüke biashabil fîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihıcâratin min siccîl. Fe ce'alehüm ke'asfin me'kûl.Görmedin mi? Fil ordusuna Rabbinin yaptığını Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onlara Ebâbil kuşlarını gönderdi. (Kuşlar) onların üzerine sert taş atıyordu. Sonunda onları yenik ekin gibi yaptı.
KUREYŞ SURESİ     11ANLAMI
Li îlâfi kurayşin. îlâfihim rıhlete'ş şitâ'i ve's sayf. Fel ya'büdû rabbe hâze'l beyt. Ellezî et'ame hüm min cû'in Ve êmene hüm min havf.Kureyş'in güvenliği sağlandı, Yaz ve kış seferlerinde; O halde Kâbe'nin Rabbine kulluk edin. O ki açken doyuran, Korku içindeyken güven verendir.
MAUN SURESİ          12ANLAMI
Eraeytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî yedü'ul yetîm. Ve lâ yehuddu alâ taâmil miskîn. Fe veylün lil musallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûn. Ve yemneûnel mâûn.Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmaya yanaşmaz. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar. (Onlar)hayra da engel olurlar.
KEVSER SURESİ    13ANLAMI
İnnâ a'taynâkel kevser. Fe salli li rabbike venhar. İnne şânieke hüvel ebter.Sana Kevser(nimetleri)i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl,kurban kes. Şânı ortadan kalkacak olan, sana kin tutandır
KAFİRUN SURESİ         14ANLAMI
Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Ve lâ ene âbidün mâ abettüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm dînüküm veliyedîn.De ki: Ey İnkârcılar. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapmazsınız. Asla sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da siz tapmazsınız. Sizin dininiz size, benim dinim bana.
NASR(İzâ câe)SURESİ 15ANLAMI
İzâ câe nasrullâhi vel feth(u). Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcê. Fe sebbih bihamdi rabbike  vestağfirhü. İnnehû kâne tevvâbâ.Allah'ın yardımı ve zaferi geldiğinde, İnsanların, girdiklerini görürsün, Allah'ın dinine akın akın. (O zaman)Rabbini överek tesbih et. O'ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri kabul edendir.
LEHEB(tebbet)SURESİ 16ANLAMI
Tebbet yedâ Ebî Lehebin ve tebb. Mâ ağnâ anhü mâlühû vemâ keseb Seyaslâ nâran zâte Leheb. Vemra'etühû hammâletel hatabi. Fî cîdihâ hablün min mesed.Ebû Leheb'in elleri kurusun,kurudu da Malı ve kazandığı O'na fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Karısı da odun taşıyıcısı olarak, boynunda iple (yanacak)
İHLÂS SURESİ         17ANLAMI
Kul hüvallahü ehad. Allahü'ssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû Küfüven ehad.De ki:O Allah birdir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğmamıştır. O'nun hiçbir, Dengi yoktur.
FELAK SURESİ 18ANLAMI
Kul eûzü bi rabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.De ki:Sabahın Rabbine sığınırım, Yaratıkların şerrinden, Karanlığı çöktüğünde gecenin şerrinden Düğümlere üfüren büyücünün şerrinden Kıskandığı zaman hasedçinin şerrinden
NAS SURESİ     19ANLAMI
Kul eûzü birabbin-nâs. Melikin-nâs.İlâhin-nâs. Min şerril vesvâsil hannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrin-nâs. Mine'l cinneti ven-nâs.  De ki: Sığınırım insanların Rabbine, insanların sahibine,insanların İlâhına. Sinsi vesveseci(bozguncu)den.(O ki) İnsanların kalplerine şüphe verendir. Cin ve insanlardan(olan bu kimseler)  
SÜBHANEKE DUASI  1ANLAMI
Sübhanekâllahümme ve bihamdik(e). Ve tebêrakesmük(e). Ve teâlâ ceddük(e). [Ve celle senâük(e)] Ve lâ ilâhe gayrük.Allahım! Seni tesbih eder, Sana hamd ederim. Senin adın mübarektir. Senin şanın yücedir. [Senin övgün uludur.] Senden başka Tanrı yoktur.
ETTEHIYYÂTÜ DUASI 2ANLAMI
Et-tehıyyâtü lillâhi Vessalevâtü vettayyibât. Es selâmü aleyke eyyühennebiyyü Ve rahmetullâhi ve berakâtüh. Es selâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden Abdühû ve rasûlüh.Beden ve mal ile yapılan ibadetler,dualar,senalar Allah içindir. Selâm sana, Ey Peygamber! Allah'ın rahmeti ve bereketi sana olsun Selam ve esenlik bize ve Allah'ın sâlih kullarının üzerine olsun. Şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Şahidim ki Hz.Muhammed Allah'ın kulu ve peygamberidir.
ALLAHÜMME SALLİ DUASI 3ANLAMI
Allahümme salli alâ Muhammedin Ve alâ âl-i Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme Ve alâ âl-i İbrâhîm. İnneke hamîdün mecîd.Allahım! Rahmet et, Muhammed'e Ve Muhammed'in ailesine. Tıpkı Rahmet ettiğin gibi,İbrahime ve İbrahim'in ailesine. Şüphesiz Sen çok övülen ve şereflisin
ALLAHÜMME BARİK DUASI   4ANLAMI
Allahümme bârik alâ Muhammedin Ve alâ âl-i Muhammed. Kemâ bêrakte alâ İbrâhîme Ve alâ âl-i İbrâhîm. İnneke hamîdün mecîd.Allahım! Mübarek et, Muhammed'i Ve Muhammed'in ailesini. Tıpkı Bereketlendirdiğin gibi, İbrahim ve ailesini. Şüphesiz Sen çok övülen ve şereflisin
RABBENA ÂTİNA DUASI    5ANLAMI
Rabbenâ âtinâ fiddünya haseneh. Ve fil'âhirati haseneh. Ve kınâ azâbennârRabbimiz! Bize Dünyada iyilik, Âhirette de iyilik ver. Ve bizi Cehennemden koru
RABBENAĞFİRLİ DUASI   6ANLAMI
Rabbenağfirlî Ve li vâlideyye Ve lil mü'minîne Yevme yekûmül hisâbRabbimiz!Affet. Beni, Anne, babamı Bütün inananları, Hesap gününde
RABBİC'ALNİ DUASI        7ANLAMI
Rabbi-c'alnî Mukîmes salâtî Ve min zürriyyetî. Rabbenâ ve tekabbel duâRabbimiz! Beni Namaz kılanlardan eyle Ve soyumu da. Rabbimiz dualarımızı kabul et
KUNUT DUALARI          8ANLAMI
Allahümme innâ nesteıynüke. Ve nestağfiruke ve nestehdîk. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnî aleyke'l hayra. Küllehû neşkürük. Ve lâ nekfürük. Ve nahleu ve netrukü Men yefcürükAllahım! Bize yardım et, Bizi affet,doğruluğa ilet, Sana inanır,Sana tövbe eder, Sana güveniriz. Her hayrı Senden bilir,överiz Sana şükrederiz. Nankörlük etmeyiz. Sana isyan edeni terk eder, Onlara katılmayız.
Allahümme iyyâke na'büdü. Ve leke nusalli ve nescüdü. Ve ileyke nes'â. Ve nahfidü nercû rahmeteke. Ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bilküffâri mülhık.Allahım!Yalnız Sana ibadet eder, Sana namaz kılar ve secde ederiz. Sana koşarız. Senin rahmetini ümit eder, Azabından korkarız. Azabın inkarcılara ulaşır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !